ALGEMENE VOORWAARDEN STAGES TENNISACADEMIE

1.

De overeenkomsten tussen ons en onze lesvolgers worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Elke inschrijving voor een stage, impliceert automatisch en noodzakelijk de aanvaarding van deze voorwaarden.  

2.

Inschrijvingen voor de stages dienen te gebeuren minimaal 1 week voordat de stage start via onze website. U dient bij deze inschrijving alle aanwezigheden door te geven. Inschrijvingen later dan 1 week op voorhand kunnen geweigerd worden.

Na opmaak van de planning berichten wij u met alle concrete en praktische informatie. 

2.1.

Indien u ingeschreven bent voor de stage,  geldt uw inschrijving voor de stage als definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Dit betekent dat bij een afmelden/annulering van de stage korter dan 1 week op voorhand het inschrijvingsgeld verschuldigd blijft, behoudens gevallen van (aangetoonde medische) overmacht, zoals hieronder vermeld.

2.2.

Er wordt vooropvang voorzien van 08.30 en na opvang van 16.00h tot 17.00h. Onze aansprakelijkheid is in beginsel beperkt tot dit vermelde tijdsbestek.

3.

De tennisschool / organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies en/of diefstal van persoonlijke spullen.

4.

Alle stagevolgers dienen aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen om verzekerd te zijn tegen eventuele ongevallen. Indien de stagevolger niet aangesloten is bij Tennis Vlaanderen, is dan ook een bijkomende kost zijn van 15 € verschuldigd om in verzekering te voorzien. U bent verplicht vooraf en bij inschrijving te vermelden of u aangesloten bent bij Tennis Vlaanderen en dus deze verzekering geniet, dan wel of nog dient te worden afgesloten. Bij gebrek aan melding, gaat de tennisschool er van uit dat de verzekering in orde is en geldt aldus de verzekeringspolis en de voorwaarden als gekend bij Tennis Vlaanderen. Moest deze aansluiting niet in orde zijn, en u heeft ons als lesvolger niet expliciet gevraagd in orde te maken, is de tennisschool/tennisclub niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

5.

Door een doktersattest gewettigde medische omstandigheden, die er voor zorgen dat u langer dan één dag niet kan deelnemen aan de stage, worden weerhouden als reden voor verrekening met een volgende stage of lessenreeks. Er worden geen terugbetalingen gedaan.

6.

Onze betaaluitnodigingen moeten betaald worden binnen de vijf kalenderdagen en alleszins voor aanvang van de stage. Bij gebreke aan tijdige betaling zijn er van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd gelijk aan  8 % op jaarbasis op het openstaande saldo, alsmede (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het verschuldigd bedrag (met een minimum van 40 euro).  Elke betaling wordt eerst toegerekend op eventueel vervallen intresten en/of schadevergoedingen en vervolgens op de oudste verschuldigde vorderingen.

7.

De tennisacademie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onze lichte fout of de lichte fout van onze aangestelden. 

8.

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

9.

Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.